Η επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εντάχθηκε στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», προϋπολογισμού 80 εκατ. Ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
 • προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 119.986,24 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 59.993,12 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτιριακές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας, ΤΠΕ
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Ψηφιακή προβολή
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
– αύξηση της κερδοφορίας της
– ενίσχυση της εξωστρέφειας
– επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
– εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
– αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
– ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
– δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.